Trnava
byty gars.
predaj 1338 €/m2
Trnava
byty 1 izb.
predaj 1364 €/m2
Trnava
byty 2 izb.
predaj 1250 €/m2
Trnava
byty 3 izb.
predaj 1133 €/m2